პესტიციდები

რა არის პესტიციდი?

პესტიციდები არის ნივთიერებები, რომელსაც იყენებენ მავნებლების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ტერმინი პესტიციდი მოიცავს ჰერბიციდს, ინსექტიციდებს (რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს მწერების ზრდის რეგულატორებს, ტერმიტიციდებს და ა. შ.), ნემატიციდს, მოლუსკოციდს, პიციციდს, ავიციდს, როდენტიციდს, ბაქტერიციდს, მწერების რეპელანტს, ცხოველთა რეპელანტს, ანტიმიკრობულ აგენტს, ფუნგიციდს და ლამპრიციდს. მათგან ყველაზე გავრცელებული ჰერბიციდებია, რომლებიც პესტიციდების გამოყენების დაახლოებით 80%-ს შეადგენს. პესტიციდების უმეტესობა გამოიყენება მცენარეთა დაცვის საშუალებებად (ასევე ცნობილია როგორც კულტურების დაცვის საშუალებები), რომლებიც ზოგადად იცავს მცენარეებს სარეველებისგან, სოკოებისგან ან მწერებისგან. მაგალითად, სოკო Alternaria solani გამოიყენება წყლის სარეველა Salvinia-სთან საბრძოლველად. ზოგადად, პესტიციდი არის ქიმიური (როგორიცაა კარბამატი) ან ბიოლოგიური აგენტი (როგორიცაა ვირუსი, ბაქტერია ან სოკო), რომელიც იგერიებს, აზიანებს, კლავს ან სხვაგვარად უმკლავდება მავნებლებს. სამიზნე მავნებლები შეიძლება იყოს მწერები, მცენარეთა პათოგენები, სარეველები, მოლუსკები, ფრინველები, ძუძუმწოვრები, თევზები, ნემატოდები (მრგვალი ჭიები) და მიკრობები, რომლებიც ანადგურებენ ქონებას, ავრცელებენ დაავადებას, ან არიან დაავადების გადამტანები.

Desolon
Nicoleson
Group Trade Name Active Ingredient and Amount
Insecticides ALBACETE % 50 Clothianidin
Insecticides CALIXA 240 g/l Metaflumizone
Insecticides CYPERHARD 20 EC 200 g/l Cypermethrin
Insecticides DAGRO ECIPP 400 g/l Dimethoate
Insecticides DAGRO FLIXA 100 g/l Pyriproxyfen
Insecticides DAGRO KONFI 350 SC 350 g/l Imidacloprid
Insecticides DAGRO KONFI OIL 4 g/l Imidacloprid+704 g/l Mineral oil
Insecticides DAGRO PALM STAR 100 g/l Spirotetramat
Insecticides DAGRO POLLO 150 g/l Indoxacarb
Insecticides DAGRO WENA 50 g/l Lambda-cyhalothrin
Insecticides DAGROCHO FS 600 600 g/l Imidacloprid
Insecticides DAGROLINT % 5 Emamectin benzoate
Insecticides DAGRONORM 25 g/l Deltamethrin
Insecticides DAGROTEUS 150 g/l Thiacloprid+20 g/l Deltamethrin
Insecticides DAGROVILE 4 480 g/l Chlorpyrifos-ethyl
Insecticides DAXORA 400 g/l Buprofezin
Insecticides DE WERDON 227 g/l Chlorpyrifos-methyl
Insecticides DEVAMEC 18 EC 18 g/l Abamectin
Insecticides DEVAPLAN 20 SP % 20 Acetamiprid
Insecticides DEVISA 100 g/l Alpha-cypermethrin
Insecticides ELISENO %50 Flonicamid
Insecticides GOLDBAN 25 WP % 25 Chlorpyrifos-ethyl
Insecticides LA CORUNA 20 g/l Abamectin
Insecticides LAGUNA 400 g/l Fenamiphos
Insecticides LORELY 240 g/l Thiamethoxam
Insecticides LORELY 350 FS 350 g/l Thiamethoxam
Insecticides OPENAX 50 g/l Lufenuron
Insecticides PINOVA DE 240 g/l Methoxyfenozide
Insecticides POLANA 240 g/l Thiacloprid
Insecticides SITILO 480 g/l Spinosad
Insecticides TORINO 141 g/l Thiamethoxam+106 g/l Lambda-cyhalothrin
Fungicides ALCORON % 75 Copper oxide
Fungicides ALLY 80 WP % 80 Fosetyl-al
Fungicides ALSIVA % 15 Triflumizole+% 3,4 Cyflufenamid
Fungicides ALTIVAX 25 g/l Fludioxonil+10 g/l Metalaxyl-M
Fungicides BOGOTA COMBI 76 WP % 70 Propineb+% 6 Cymoxanil
Fungicides CARMESI % 37,5 Cyprodinil+% 25 Fludioxonil
Fungicides CROTONE 62,5 g/l Fluopicolide+625 g/l Propamocarb-HCl
Fungicides DAGRO CBAT % 60 Mancozeb+% 9 Dimethomorph
Fungicides DAGRO CURE 25 WP % 25 Tebucanozole
Fungicides DAGRO CURE DS 2 % 2 Tebucanozole
Fungicides DAGRO CUUF % 30 Copper oxychloride+% 13,3 Mancozeb+% 4 Cymoxanil
Fungicides DAGRO DARIS 250 g/l Azoxystrobin
Fungicides DAGRO DUESS 450 g/l Chlorothalonil+100 g/l Carbendazim
Fungicides DAGRO FLOW 500 g/l Chlorothalonil
Fungicides DAGRO THOS 300 g/l Pyrimethanil
Fungicides DAGRO VISO % 57 Metiram+% 4,8 Cymoxanil
Fungicides DAGROQUIN % 30 Cymoxanil+% 22,5 Famoxadone
Fungicides DAGROXI 50 WP % 50 Copper oxide
Fungicides DAGROXI OPTI % 46,1 Copper hydroxide
Fungicides DE PORTIVO 65,82 g/l Copper sulfate
Fungicides DEVA BORDO % 20 Bordeaux mixture
Fungicides DEVAZIM 50 WP % 50 Carbendazim
Fungicides DIVERIA % 26,7 Boscalid+% 6,7 Pyraclostrobin
Fungicides DİCAPRİO 700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid
Fungicides EUMIDAN CAPTAN % 50 Captan
Fungicides FLUXIA 100 g/l Penconazole
Fungicides HELDA % 70 Thiophanate methyl
Fungicides MANZEB M-45 % 80 Mancozeb
Fungicides MARITIMA MAX 200 g/l Azoxystrobin+125 g/l Difenoconazole
Fungicides NARDEN 400 g/l Fosforoz asit
Fungicides ORCANA 310 g/l Thiophanate methyl+187 g/l Epoxiconazole
Fungicides OTTAWA % 37,4 Liquid bordeaux mixture
Fungicides PESCARO 85 g/l Pyraclostrobin+62,5 g/l Epoxiconazole
Fungicides POWER FORTE 80 WP % 80 Thiram
Fungicides ROMINA 530 g/l Propamocarb+310 g/l Fosetyl-al
Fungicides SENTINO 267 g/l Prochloraz+133 g/l Tebucanozole
Fungicides TRANSOL 350 g/l Copper hydroxide
Fungicides TRUEMILL MZ 72 WP % 64 Mancozeb+% 8 Metalaxyl
Fungicides VENETO % 50 Iprodione
Fungicides VİNENZA 200 g/l Boscalid+100 g/l Kresoxim-methyl
Fungicides WOPROSULF 80 WG % 80 Sulphur
Herbicides COBRA SÜPER EW 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
Herbicides DAGRO CORS 330 g/l Pendimethalin
Herbicides DAGRO FINS 500 g/l 2,4-D Acid
Herbicides DAGRO STANG 452,42 g/l 2,4-D EHE+6,25 g/l Florasulam
Herbicides DAGROCHAL 600 600 g/l Aclonifen
Herbicides DAYLOS OF 112 g/l Ethofumesate+91 g/l Phenmedipham+71 g/l Desmedipham
Herbicides DE CAPITAN 200 g/l Glufosinate-ammonium
Herbicides DE COMPANA 480 g/l Bentazone+22,4 Imazamox
Herbicides DELFOS 45 g/l Pinoxaden+20 g/l Cloquintocet mexyl (safener)
Herbicides DESOLON 75 g/l Mesotrione+30 g/l Nicosulfuron
Herbicides DEVA RALON 75 g/l Fenoxaprop-p-ethyl
Herbicides LOCEREN 441 g/l Glyphosate Potassium Salt
Herbicides MIRANDES 312,5 S-metolachlor+187,5 Terbuthylazine
Herbicides MODENA 150 g/l Fluazifop-P-butyl
Herbicides NANTES 915 g/l S-metolachlor+45 g/l Benoxacor
Herbicides NICOLESON 40 g/l Nicosulfuron
Herbicides PORTICO 40 g/l Imazamox
Herbicides SALGADO 600 g/l Metribuzin
Herbicides VERGASA ESTER 480 g/l 2,4-D isooctyl ester
Herbicides VICTORON 450 SC 450 g/l Linuron
Herbicides WEEPER 48 SL 480 g/l Glyphosate IPA
Acaricides ASTANA 50 g/l Hexythiazox
Acaricides DAGRO ACARID 240 g/l Spirodiclofen
Acaricides DAGRO EXXO 240 g/l Spiromesifen
Acaricides DAGRO MITE 20 WP % 20 Pyridaben
Acaricides DAGROZOOM 110 g/l Etoxazole
Acaricides DE CESENA 240 g/l Bifenazate
Plant growth regulator (pgr) CORIANA 480 g/l Ethephon
Plant growth regulator (pgr) DAGRO GIBB 20 g/l Gibberellic acid
SWITCH THE LANGUAGE